Dự án xử lý nước thải tại Formosa Đồng Nai

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Tỉnh Đồng Nai
Loại ngành nghề:
Ngành xử lý nước thải
Năm hoàn thành:
2019