King Sun Cooling Tower 
Laboratory

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm R & D được chia thành bốn khu vực chính:
1. Phòng chạy thử kiểm tra hiệu suất Tháp giải nhiệt
2. Phòng kiểm tra hiệu suất bộ phận cốt lõi Tháp giải nhiệt
3. Phòng thiết bị kiểm tra hiệu suất chất lỏng
4. Phòng kiểm tra tính chính xác